HISTORIA SZKOŁY <MARQUEE>SZKOŁA PODSTAWOWA W STRACHOSŁAWIU </MARQUEE>

 

 

 

 

 

         Szkoła Podstawowa w Strachosłąwiu znajduje się na terenie Gminy Kamień. Do obwodu szkoły należą następujące miejscowości: Strachosław, Mołodutyn oraz część wsi Kamień wzdłuż drogi hrubieszowskiej. Większość dzieci dochodzi pieszo lub dojeżdża rowerami z odległości poniżej 3 kilometrów. Tylko nieliczni  uczniowie dojeżdżają autobusem komunikacji podmiejskiej.

        Szkoła do czerwca 2000 roku była ośmioklasowa, uczyło się w niej około 200 uczniów. Od roku szkolnego 2000/2001 jest sześcioletnią szkołą podstawową, w której mieściła się również filia Publicznego Gimnazjum w Kamieniu (w roku szkolnym 1999/2000 - jedna klasa, 2000/2001 - trzy klasy gimnazjalne). Od roku szkolnego 2001/2002 w tutejszej placówce ma siedzibę Publiczne Gimnazjum       w Strachosławiu.

        Budynek szkolny jest jednopiętrowy, posiada 13 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, dwie pracownie komputerowe, dwie biblioteki (gimnazjum i szkoły podstawowej) i pełniące również świetlicy, stołówkę i szatnię. Szkoła podstawowa ma do dyspozycji 7 sal lekcyjnych i pracownię komputerową, wspólnie z gimnazjum korzystamy z sali gimnastycznej i stołówki szkolnej.

        Szkoła posiada 3 boiska - do piłki nożnej, siatkowej i kosza, plac zabaw i sad.

        W szkole działa również świetlica w wymiarze 13 godzin tygodniowo. Ponieważ mieści się ona wspólnie     z biblioteką i prowadzona jest przez tę samą nauczycielkę, uczniowie mają zapewnioną opiekę przez dłuższy czas. W ramach zajęć prowadzonych w świetlicy uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań      i uzdolnień, odrabiania prac domowych, oglądania filmów edukacyjnych, uczestniczenia w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Opieką świetlicy objęte są dzieci oczekujące na autobus, obiad lub chwilowo nie mające zajęć. Prowadzone są też zajęcia profilaktyczno - wychowawcze. Świetlica szkolna kładzie duży nacisk na zapewnienie opieki dzieciom zaniedbanym, przejawiających trudności wychowawcze poprzez podejmowanie odpowiednich działań wychowawczych i opiekuńczych.

        W szkole funkcjonuje biblioteka w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Księgozbiór obecnie liczy 2456 woluminów, do biblioteki gimnazjum przekazano 232 książki. W ostatnich latach nie zakupiono prawie żadnych pozycji z budżetu, natomiast wszystkie były zakupione z własnych funduszy. W związku z tym, że pomieszczenie jest wspólne dla biblioteki i świetlicy uczniowie mają możliwości częstszego korzystania z księgozbioru podręcznego. Prowadzone są zajęcia przysposobienia czytelniczego gdzie uczniowie poznają zasady funkcjonowania biblioteki. Uczniowie aktywnie działają przy organizacji wystawek okolicznościowych, odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi i wieczorki poezji.

        W trosce o rozwój wiedzy, umiejętności i zainteresowań w szkole prowadzone są od wielu lat liczne zajęcia pozalekcyjne. Od roku szkolnego 1998/1999 są one płatne z budżetu, w poprzednich latach były one prowadzone społecznie.

                                              


Stronę wykonali nauczyciele szkoły pod redakcją nauczyciela informatyki Marka Neckiera