Program Rozwoju Szkoły

  


 

WIZJA SZKOŁY


 


  

MISJA SZKOŁY


 

Jesteśmy szkołą środowiskową, która uczy, bawi, wychowuje oraz opiekuje się dziećmi klas I – VI i dziećmi oddziału przedszkolnego. Naszym celem jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci.

Chcemy, aby środowisko szkolne zapewniło uczniom wszechstronny rozwój osobowy w aspekcie intelektualnym, estetycznym, moralnym, duchowym i psychicznym, a także społecznym i zdrowotnym. Nasza szkoła promuje chrześcijański system wartości.


 

Kształtujemy:


 

Zapewniamy:


 

Uczymy:


 

Oferujemy:


 


 


 

Cel strategiczny

Standardy

Wskaźniki

Odpowiedzialni

1.Jakościowy rozwój szkoły - budowanie

wewnątrzszkolnego

systemu jakości .


 

Szkoła posiada wyraźnie

określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów

i rodziców cele i kierunki działania. Nauczyciele uczestniczą w procesie planowania, rozumieją i akceptują strategię działania szkoły. Nauczyciele, uczniowie i rodzice wiedzą, co szkoła chce osiągnąć i jak będzie realizować swoje cele. Dyrektor angażuje nauczycieli, uczniów i rodziców do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły

Szkoła posiada program

rozwoju oraz określone cele

i kierunki działania.


 

Dyrektor

Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy. Dyrektor organizuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.


 


 


 


 

W szkole opracowano organizację wewnętrznego mierzenia jakości jej pracy zrozumiałą dla wszystkich.


 

W szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poziom zaspakajania tych potrzeb i oczekiwań.

Wnioski wynikające z tej analizy oraz kierunki zmian są przedstawiane uczniom i rodzicom

Dyrektor


 


 


 


 

Teresa Głąb


 


 


 


 

Dyrektor

Szkoła dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnia swoje osiągnięcia . Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną. Szkoła potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność . Nauczyciele, uczniowie i rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności.

Szkoła bada zainteresowanie kandydatów i uczniów swoją ofertą edukacyjną.


 

Prowadzona jest promocja szkoły, wskazująca na dbałość

o potencjalnych uczniów.


 

Anna Gałan


 


 


 

Jadwiga Porzycka

2. Zarządzanie przez

jakość.

Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Prowadzone są eksperymenty i innowacje pedagogiczne oraz inne działania dające nauczycielom szanse samorealizacji. Ustalone są kryteria oceny jakości pracy nauczycieli. Sposób oceniania pracy oraz przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych jest nauczycielom znany i przez nich akceptowany. Polityka kadrowa prowadzona przez dyrektora szkoły jest planowana i realizowana stosownie do działań szkoły i kierunków jej rozwoju.

Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych.


 


 


 


 

Prowadzone są eksperymenty i innowacje pedagogiczne oraz inne działania dające nauczycielom szanse samorealizacji.


 


 


 

Dyrektor


 


 


 


 


 


 


 

Dyrektor

Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Rozpoznawane są potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego związane z rozwojem szkoły i z indywidualnymi potrzebami nauczycieli. Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe jest przemyślane, zaplanowane, systematyczne i właściwie organizowane. Nauczyciele stosują nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy, a ich osiągnięcia są upowszechniane. Rozwój zawodowy jest uwzględniany w awansie zawodowym i w ocenach pracy nauczycieli. Wszystkim nauczycielom zostały stworzone równe szanse rozwoju zawodowego. Kolejne etapy awansu zawodowego nauczycieli są dobrze organizowane, a nauczyciele mają pełną świadomość wymagań. Oceny i opinie o ich pracy wskazują na potrzeby rozwoju zawodowego. Analizowana jest skuteczność form doskonalenia zawodowego


 

Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe jest przemyślane, zaplanowane, systematyczne i ukierunkowane na wprowadzenie zmiany w pracy nauczycieli i placówki.


 


 

Szkoła tworzy nauczycielom równe szanse rozwoju zawodowego, a nauczyciele są świadomi możliwości wspierania przez szkołę ich rozwoju zawodowego.


 

Dyrektor


 


 


 


 


 


 


 

Dyrektor


 

Szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie szkoły zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych i możliwość osiągania wysokiej jakości pracy.


 

Wielkość, wyposażenie i stan poszczególnych pomieszczeń odpowiadają ich przeznaczeniu i funkcji.

Dyrektor

Szkoła zapewnia uczniom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym w szkole zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki.


 

Podczas zajęć i przerw uczniowie mają zapewnioną odpowiednią opiekę.


 

Dyrektor

Kierowanie i administrowanie szkołą, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie, zgodnie z oczekiwaniami uczniów, rodziców, pracowników i właściwych instytucji zewnętrznych.


 

Dokumentacja prowadzona w szkole, w tym dokumentacja przebiegu nauczania, jest prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z przepisami prawa.


 


 

Organy szkoły w pełni realizują swoje zadania i kompetencja.


 

Dyrektor


 


 


 


 


 

Dyrektor

3. Skuteczność procesu nauczania – uczenia się

W szkole nauczanie jest powiązane z wychowaniem i kształceniem umiejętności posługiwania się technologią informatyczną oraz planowania przez uczniów własnego rozwoju. Programy nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych są tak wybrane lub tak skonstruowane, aby zapewnić każdemu uczniowi osiąganie systematycznych postępów. Jakość programu nauczania zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów i osiąganie sukcesów.

Szkoła posiada szkolne zestawy programów nauczania opracowane zgodnie z przepisami prawa.


 


 


 


 

W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem i kształceniem umiejętności posługiwania się technologią informatyczną oraz planowania przez uczniów własnego rozwoju.


 

Janina Dybkowska


 


 


 


 


 


 

Janina Dybkowska


 

Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizację zadań szkoły lub placówki oraz zmierza do osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji treści programowych. Organizacja procesu kształcenia w szkole zapewnia każdemu uczniowi szansę rozwoju.

Szkoła odpowiednio organizuje proces kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


 


 

Dyrektor

W procesie kształcenia jasno określono cele ukierunkowane na rozwój ucznia. Metody pracy z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne. Ocenianie jest przemyślanym procesem zmierzającym do poprawy efektów kształcenia. Szkoła tworzy środowisko wspierające uczenie się.

. Nauczyciele odpowiednio planują realizację treści kształcenia, uwzględniając korelację międzyprzedmiotową.


 

Nauczyciele tworzą przyjazne, ale nie koleżeńskie relacje z uczniami.


 

System wewnątrzszkonego oceniania jest okresowo analizowany i oceniany.


 

Dyrektor


 


 


 

Janina Dybkowska


 


 

Anna Gałan

Szkoła osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami, uzyskiwany w toku realizacji odpowiednio dobranych programów nauczania. Absolwenci są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu kształcenia w wybranej szkole lub podejmują pracę zawodową, realizując własne cele i aspiracje. Szkoła bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia.


 


 

Szkoła analizuje i eksponuje osiągnięcia uczniów.


 


 

Mariola Bielecka

4. Poprzez wartości

do postaw.

Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne
i zapewnia rozwój osobowy uczniów.
W działalności szkoły nie występują przejawy uprzedzeń i niepełnosprawności.


 

W szkole są przestrzegane prawa dziecka i prawa ucznia oraz jest upowszechniana wiedza o tych prawach.


 

Szkoła zapewnia uczniom szczególnie uzdolnionym możliwości rozwoju.


 

Teresa Głąb


 


 


 

Beata Lackowska

Szkoła realizuje program wychowawczy
i program profilaktyki uwzględniający między innymi: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie, samorządność uczniowską, formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane. W procesie wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy nauczyciele, a działania wychowawcze szkoły są jednolite i spójne. Zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne sprzyjają respektowaniu przez uczniów uniwersalnych wartości.


 

Szkoła kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za własną edukację, w szczególności przez sumienne wykonywanie obowiązków. Uczniowie angażują się w życie szkoły.


 


 


 

W szkole panują otwarte, nacechowane wzajemnym szacunkiem, pozytywne stosunki między nauczycielami, uczniami i rodzicami.


 


 

Izabela Głowacka


 


 


 


 


 


 


 

Mariola Bielecka

Rozpoznane są potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. Szkoła zapewnia dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują, a także podejmuje systematyczne i skuteczne działania opiekuńcze.


 

Zadania opiekuńcze szkoły są planowane i systematycznie realizowane.


 

Teresa Głąb

Postawy i zachowania uczniów wskazują na ich moralny, społeczny, emocjonalny i duchowy rozwój oraz odpowiadają uniwersalnym wartościom i uznanym powszechnie normom postępowania.

Szkoła podejmuje systematyczne i skuteczne działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze.

Działania podejmowane wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze przynoszą oczekiwane efekty.


 

Teresa Głąb


 

                                              


Stronę wykonali nauczyciele szkoły pod redakcją nauczyciela informatyki Marka Neckiera