STATUT SZKOŁY

Statut opracowany został  w oparciu o następujące dokumenty zasadnicze:

 

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,             poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943                      oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz.1126 oraz 2000 r. Nr 12, poz. 136,           Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,  poz. 1320)

 

2.      Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r.- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96)

 

3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 1999 r.              w sprawie ramowego statutu publicznego sześcioletniej szkoły podstawowej                     i publicznego gimnazjum (Dz. U. z 1999 r. Nr 14, poz.131)

 

4.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 1997 r. Nr 56,          poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12,              poz. 136 i Nr 19, poz. 239)

 

5.      Konwencja Praw Dziecka – ratyfikowana przez Polskę 30. 04. 1991 r.                         (Dz. U. Nr 120, poz. 526 i 527 z 1991 r.)

 

6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 marca 2001 r.                w sprawie warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów           i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów  w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 29, poz. 323 z 1991 r.)

 

7.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 1999 r.                w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz.128 z 1999 r.)

 

8.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 1999 r.                 w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 14, poz. 129              z 1999 r.)

 

9.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 1999 r.                 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli                  i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 14,                  poz. 132 z 1999 r.)

 

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 1992 r.          w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 i Dz. U. Nr 83, poz. 390 z 1993 r.)

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 

1.      Szkoła Podstawowa w Strachosławiu.

2.      Szkoła nosi imię Konstytucji 3 Maja.

3.      Szkoła ma swoją siedzibę w miejscowości Strachosław.

4.      Szkoła jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową.

5.      Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów.

6.      Szkoła używa nazwy w pełnym brzmieniu:

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu.

7.      Na pieczęci ach i stemplach używana jest nazwa

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja

                  w Strachosławiu

8.      Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kamień.

9.      Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej w Strachosławiu trwa 6 lat.

10.  Nauka w szkole odbywa się w języku polskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania szkoły

 

§ 2

 

 

Podstawowym celem szkoły jest:

1.      Umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.

2.      Wspomaganie wychowawczej roli rodziców.

3.      Stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania  i opieki.

4.      Umożliwienie uczniom rozwoju ich zdolności, zainteresowań poznawczych                         i społecznych, artystycznych i sportowych.

5.      Upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

6.      Kształcenie i wychowanie dzieci w duchu humanizmu, miłości ojczyzny, tolerancji                  i sprawiedliwości społecznej.

7.      Kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnych z ideą demokracji, pokoju        i przyjaźni.

8.      Zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, kształtowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku do pracy i poszanowania dziedzictwa kultury.

 

 

§ 3

 

 

Podstawowe zadania szkoły to:

1.      Realizacja prawa każdego obywatela Rzeczpospolitej Polski do kształtowania  wychowania i opieki odpowiednie do wieku i osiągniętego rozwoju.

2.      Zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie szkolnego planu nauczania.

3.      Realizowanie programów: szkolnego planu nauczania w tym szkolnego programu wychowawczego.

4.      Stosowanie obowiązujących zasad klasyfikowania i promowania.

5.      Prowadzenie dokumentacji  przebiegu nauczania ustalonej dla szkoły podstawowej.

6.      Współdziałanie z różnego rodzaju ośrodkami poradnictwa specjalistycznej pomocy              dla dzieci i rodziców, a także z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

7.      Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywania szans i wspierania możliwości rozwojowych.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

Sposób realizacji zadań:

1.      Szkoła realizuje podstawy programowe przedmiotów w oparciu o ramowy plan nauczania.

2.      Szkoła prowadzi koła zainteresowań oraz koła przedmiotowe i sportowe                             w zależności od potrzeb i możliwości finansowych szkoły.

3.      Szkoła stwarza warunki do nauki zgodnie z przepisami BHP. Zapewnia opiekę podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, organizuje dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych.

1)      szkoła zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczniom, którzy uczestniczą                          w wycieczkach organizowanych przez szkołę,

2)      organizuje wycieczki turystyczno – krajoznawcze w miarę potrzeb i możliwości finansowych rodziców.

4.      Szkoła prowadzi zajęcia wyrównywania wiedzy według potrzeb i możliwości finansowych .

5.      Szkoła współpracuje z:

1)      Parafią Rzymsko – Katolicką w Kamieniu,

2)      Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Kamieniu,

3)      Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Chełmie,

4)      Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamieniu,

5)      Rewirem Dzielnicowym Policji w Kamieniu,

6)      Strażą Pożarną,

7)      Strażą Graniczną w Dorohusku,

8)      Bibliotekami.

6.      Szkoła realizuje szczególne formy opieki nad uczniami znajdującymi się w trudnych warunkach materialnych, rodzinnych i losowych.

7.      Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

8.      Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych                    i nadobowiązkowych sprawują nauczyciele, którym powierzono ich prowadzenie             lub osoby, którym powierzono zajęcia w zastępstwie, posiadające przygotowanie pedagogiczne.

9.      Opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w drodze z domu do szkoły i ze szkoły                do domu sprawują rodzice, prawni opiekunowie. W szkole uczniowie ci są pod opieką nauczycieli i wychowawców klas do których uczęszczają.

10.  W czasie przerw międzysekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele dyżurni.

11.  W czasie zajęć poza terenem szkoły opiekę nad uczniami sprawują organizujący                je lub wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele lub wychowawcy klas                     z zachowaniem obowiązujących przepisów  oraz ustaleń wewnętrznych.

12.  Każde wyjście poza teren szkoły winno być zarejestrowane w kancelarii szkoły                    z podaniem klasy, grupy i miejsca trwania zajęć, tematyki oraz nazwiska opiekuna.

13.  W przypadku każdego wyjazdu poza teren miejscowości Strachosław należy                przed wyjazdem złożyć w kancelarii szkoły:

1)  imienny wykaz uczniów,

2) wykaz opiekunów,

3) szczegółowy program zajęć określający miejsce, czas zajęć oraz godzinę  powrotu.

14.  Przy organizacji zajęć nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych dopuszczane jest angażowanie rodziców, opiekunów dzieci na zasadach ogólnie obowiązujących           w szkole.

15.  Przy wszelkich wyjazdach poza teren szkoły należy poinformować rodziców (opiekunów) oraz zaznaczyć w/w dokumentach przypuszczalną godzinę powrotu, celem umożliwienia odbioru dzieci.

16.  Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez organizacje                      i instytucje poza szkolne.

17.  Opiekę nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i uroczystościach szkolnych                   i poza szkolnych sprawują wychowawcy klas lub nauczyciele wyznaczeni                                przez dyrektora szkoły.

18.  Opiekę nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych przed i po zakończeniu zajęć                oraz w czasie uroczystości pełnią wychowawcy tych oddziałów.

19.  Opiekę nad uczniami z uszkodzeniem narządów ruchu, słuchu, wzroku                               w ramach zespołów klasowych organizują wychowawcy tych klas.

20.  Uczniom z wadami słuchu i wzroku należy wyznaczyć miejsce w sali lekcyjnej stosownie do zaleceń i ustaleń lekarza.

21.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi     z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej „wychowawcą”.

22.  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca winien prowadzić swój oddział przez następujące oddziały klas I-III i IV-VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

Program profilaktyczny i wychowawczy

 

§ 5

 

 

1.      Szkoła realizuje wewnątrzszkolne programy: wychowawczy oraz profilaktyczny uchwalone przez radę pedagogiczną po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców                    i samorząd uczniowski.

2.      W pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców zmierza             do tego, aby uczniowie:

1)      znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego                       w wymiarze: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, elastycznym, moralnym, duchowym,

2)      rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna na świecie,

3)      mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie,

4)      stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego                  z dobrem innych, odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych,

5)      poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca                      na świecie,

6)      uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego                 oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie             w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

7)      przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów             i hierarchii wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

8)      kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia        ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli       i uczniów,

9)      znali znaczenie uchwalenia Konstytucji 3 Maja – patrona szkoły,

10)  poznali historię oraz tradycję naszego regionu.

 

3.      Głównymi celami wychowawczymi realizowanymi przez szkołę są:

1)      uczenie podstawowych zasad demokracji i samorządności,

2)      wpajanie poczucia szacunku dla Narodowej, rodzinnej tradycji i kultury,

3)      uwrażliwienie na piękno mowy ojczystej poprzez udział w akademiach szkolnych,

4)      lansowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów,

5)      wpajanie i przestrzeganie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej,

6)      wpajanie podstawowych zasad moralnych, stwarzanie sytuacji, w których uczniowie będą mogli wykazać się właściwą postawą dającą olbrzymią satysfakcję,

7)      uczenie poszanowania odrębności drugiego człowieka, tolerancji dla odmiennego sposobu myślenia oraz uświadomienie konieczności akceptacji samego siebie,

8)      wdrażanie do pracy nad sobą, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków              z własnych błędów,

9)      uczenie dobrej organizacji pracy i punktualności,

10)        premiowanie, nagradzanie właściwych postaw, osiągnięć na każdym szczeblu działalności szkoły.

4.      Głównymi zadaniami wychowawczymi szkoły realizowanymi w procesie            wychowania są:

1)      wspieranie rodziców w dziedzinie wychowania,

2)      zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia,

3)      rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna na świecie,

4)      kształtowanie świadomości życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie,

5)      budzenie wrażliwości moralnej, wspomaganie uczniów w ich dążeniu                           do samodzielności osądów i działań moralnych,

6)      zachęcanie, aby uczniowie budowali koncepcję swojego życia i uczyli się realizacji przyjętych celów w oparciu o rzetelną pracę oraz uczciwość,

7)      udzielanie pomocy uczniom w rozpoznawaniu wartości moralnych, w doskonaleniu wyborów i hierarchizacji tych wartości,

8)      budowanie klimatu wzajemnego zaufania opartego na dialogu.

 

 

§ 6

 

 

5.      Program profilaktyczny realizowany w szkole ma na celu:

1)      podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów,

2)      rozwój umiejętności asertywnych jako przeciwdziałanie agresji;

3)      zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szykanowanym i wyizolowanym                    oraz zwiększenie ich wiary w siebie,

4)      systematyczna i profesjonalna praca z uczniami zagrożonymi przemocą (sprawcami      i ofiarami),

5)      eliminacja agresywnych zachowań uczniów wobec otoczenia oraz nauka funkcjonowania w formach akceptowanych,

6)      kształtowanie umiejętności podejmowania świadomych decyzji w sprawie przemocy      i używek,

7)      doskonalenie technik hamowania i rozładowywania agresji,

8)      stymulowanie kontaktów rówieśniczych przez prawidłową komunikację interpersonalną ,

9)      wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w sytuacjach przemocy.

6.      Głównymi kierunkami działań profilaktycznych są:

1)      przygotowanie uczniów na możliwość kontaktu z przemocą,

2)      harmonijne organizowanie klas,

3)      współpraca wychowawców klas i nauczycieli,

4)      współpraca z rodzicami,

5)      konsekwencje wynikające z przemocy,

6)      współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi instytucjami.

7.      Adresatami programu profilaktycznego są uczniowie klas I – VI.

8.      Program profilaktyczny realizowany będzie w ramach zajęć edukacyjnych, godzin wychowawczych, zajęć otwartych dla uczniów i rodziców, w ramach działalności świetlicy.

 

9.      Program realizowany będzie przez wychowawców klas I – III, nauczyciel poszczególnych przedmiotów, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej, pracowników policji, służby zdrowia, członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

§ 9

 

Organy szkoły i ich kompetencje

 

1.      Organami szkoły są:

1)      dyrektor szkoły;

2)      rada pedagogiczna;

3)      rada rodziców;

4)      samorząd uczniowski.

2.      Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego  i niniejszym statutem.

 

 

§ 10

 

Kompetencje i zadania dyrektora szkoły:

 

 

1.      Kieruje placówką oświatową

1)      prawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

2)      realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej;

3)      w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim;

4)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                   w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.

2.      Przewodniczy radzie pedagogicznej

1)      przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady pedagogicznej;

2)     wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną, niezgodnych           z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i kuratorium oświaty.

3.      Jest organem administracji oświatowej

1)     decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły bądź odroczeniu  obowiązku szkolnego (szkoła podstawowa);

2)      może zezwolić na spełnianie przez ucznia  obowiązku (szkoła podstawowa                   i gimnazjum) i obowiązku nauki poza szkołą;

3)     zezwala na indywidualny program lub tok nauki;

4)     zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii                                o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach oraz z nauki drugiego języka obcego ucznia z wadą słuchu;

5)     organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia;

6)     decyduje o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, nauką w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych        oraz o ich zakończeniu.

 

4.      Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły

1)      dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów nauczania;

2)      na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania;

3)      ustala wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych;

4)      może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe, powołuje przewodniczących tych zespołów.

5.      Wspomaga rozwój zawodowy nauczyciela

1)      zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;

2)      zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;

3)      ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu;

4)      opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6.      Sprawuje nadzór pedagogiczny

1)      we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze               w szkole planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły;

2)      inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

3)      przekazuje raport o jakości pracy szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców             i samorządu uczniowskiemu;

4)      gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy;

5)      ocenia pracę nauczycieli;

6)      przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

7.      Jest pracodawcą  i kierownikiem zakładu pracy

1)      powierza funkcję wicedyrektora szkoły oraz odwołuje go z tej funkcji;

2)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

3)      organizuje pracę w szkole, opracowuje regulamin pracy;

4)      opracowuje projekt arkusza organizacyjnego szkoły;

5)      opracowuje projekt planu finansowego szkoły;

6)      ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych;

7)      tworzy i zatwierdza roczny plan finansowy środków specjalnych;

8)      właściwie gospodaruje mieniem szkoły;

9)      stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w szkole.

 

 

 

§ 11

 

Kompetencje i zadania rady pedagogicznej

 

 

1.      Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w ich posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

2.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje                   i prowadzi zebrania, oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie                   i porządku obrad.

3.      W posiedzeniu rady mogą brać udział zaproszeni przez przewodniczącego goście                z głosem doradczym.

4.      Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności               co najmniej połowy członków rady.

5.      Działalność rady pedagogicznej oparta jest na regulaminie wynikającym z ustawy               o systemie oświaty, a jej posiedzenia są protokołowane.

6.      Członków rady obejmuje tajemnica służbowa i zawodowa.

7.      Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1)      uchwalanie statutu szkoły;

2)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji  uczniów;

3)      uchwalenie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego;

4)      podejmowanie uchwał upoważniających dyrektora szkoły do skreślenia ucznia            z listy uczniów;

5)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych             w szkole;

6)      ustalenie terminów odprawiania wolnego dnia przypadającego między dwoma dniami świątecznymi;

7)      wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny na prośby ucznia (rodziców) niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych;

8)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

8.      Rada pedagogiczna opiniuje:

1)      przyznanie nagrody przez kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

2)      organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

3)     projekt planu finansowego szkoły;

4)      wydaje opinię w sprawie zezwolenia na indywidualny tok lub indywidualny program nauki;

5)      projekt dodatkowych zajęć, które dyrektor chce wprowadzić do szkolnego planu nauczania z godzin do swojej dyspozycji;

6)      szkolny zestaw programów nauczania;

7)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

8)      wydaje opinię w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

9)      bez konkursowe powierzenie stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący;

10)  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac              i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych.

9.      Rada pedagogiczna wnioskuje o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora              lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

10.  Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły.

11.  Wykonuje zadania rady szkoły, gdy ta nie została powołana.

 

 

§ 12

 

Kompetencje i zadania samorządu

 

 

1.      Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.      Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.

3.      Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony               przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4.      Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły          oraz obowiązującym prawem.

5.      Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków ucznia.

6.      Samorządowi uczniowskiemu przysługuje prawo do:

1)      zapoznanie się z programem nauczania z ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)      jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)      organizacji życia szkolnego, umożliwiając zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)      redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej;

5)      organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu       z dyrektorem;

6)      wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

7.      Samorząd uczniowski opiniuje program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.

8.      Samorząd uczniowski może opiniować pracę nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły.

 

 

 

§ 13

 

Zasady współdziałania organów szkoły

 

 

1.      Wszystkim organom szkoły zapewnia się możliwość swobodnego działania  w ramach określonych kompetencji służących dla:

1)      dobra dziecka i ucznia;

2)      zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych;

3)      rozwijanie twórczej inwencji;

4)      zapewnienie kulturalnego spędzania czasu wolnego;

2.      Sytuacje konfliktowe wewnątrz szkoły rozwiązywane będą przy udziale wszystkich organów szkoły:

1)      dyrektora szkoły,

2)      rady pedagogicznej,

3)      rady rodziców,

4)      samorządu uczniowskiego.

3.      Bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych                          i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się  za pośrednictwem dyrektora szkoły poprzez:

1)      informacje pisemne i ustne,

2)      tablicę ogłoszeń,

3)      zebrania klasowe rodziców,

4)      zebrania ogólne rodziców,

5)      apele szkolne.

4.      W przypadku zgodnej decyzji wszystkich organów szkoły o konieczności powołania rady szkoły, przedstawicieli rady pedagogicznej wybiera rada pedagogiczna, przedstawicieli rodziców wyłania ogólne zebranie rodziców, przedstawicieli uczniów – ogół uczniów.

 

 

§ 14

 

1.        Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:

1)      uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych,

2)      informowanie o podjętych decyzjach poprzez dyrektora szkoły,

3)      opiniowanie projektowanych umów  i statutu szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Organizacja szkoły

 

§ 15

 

 

1.      Szczegółową organizacją nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia        z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

2.      W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności:

1)      liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

2)      ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych             przez organ prowadzący szkołę.

3.      Arkusz organizacyjny dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 15 maja danego roku.

4.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego zespół nauczycieli                      pod kierownictwem dyrektora opracowuje tygodniowy  rozkład wszystkich zajęć określonych w tym arkuszu z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej.

5.      Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

6.      Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział, w którym liczba uczniów powinna wynosić 26.

7.      Uczniowie w jednorazowym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem dopuszczonym do użytku szkolnego.

8.      Podstawową formą pracy jest system klasowo – lekcyjny.

9.      Zajęcia szkolne zaczynają się od godziny 7.40. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.                W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenia zajęć edukacyjnych                 w czasie od 30 minut do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

10.   Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący              te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

11.  Zgodnie z ramowym planem nauczania, w szkole mogą się odbywać zajęcia obowiązkowe            i nadobowiązkowe:

1)      zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

2)      zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

3)      gimnastyka korekcyjna,

4)      koła zainteresowań,

5)      koła przedmiotowe,

6)      zespoły artystyczne,

7)      nauczanie indywidualne w zależności od predyspozycji uczniów,

8)      SKS, który może być prowadzony w grupach, oddziałach, grupach oddziałowych        i między klasowych a także podczas wycieczek i biwaków.

12.  Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły                                  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości finansowych.

 

 

13.  Organizacje zajęć dydaktycznych:

1)      zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych                     i między oddziałowych poza systemem klasowo – lekcyjnym;

2)      zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych;

3)      liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MEN.

14.  Oddział można dzielić na grupy na zajęciach ,dla których z treści programów wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych.

1)      podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych  w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów oraz na zajęciach języków obcych                                   i informatycznych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów;

2)      w oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podział na grupy      po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę;

3)       zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 uczniów  począwszy od klasy IV.

15.  Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia między dyrektorem a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoły wyższej.

16.  W szkole utworzony jest oddział przedszkolny, realizujący program wychowania przedszkolnego.

17.  Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów za zgodą rodziców;

1)      życzenie wyrażone jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;

2)      uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi;

3)       nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne;

4)      nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchnika Kościołów  w przypadku innych wyznań;

5)      nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;

6)      nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;

7)      nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika lekcyjnego;

8)      ocena z religii umieszczona jest na świadectwie szkolnym, nie ma jednak wpływu        na promowaniu ucznia do następnej klasy;

9)      nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;

10)  ocena z religii jest wystawiona wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę;

11)  uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia              z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;

12)  nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania                 i zgodności z prawem prowadzi dyrektor oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

18.  Uczniowie kończący sześcioletnią szkołę podstawową przystępują do sprawdzianu zewnętrznego.

 

 

 

 

§ 16

 

Biblioteka

 

 

1.      Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów                      do samokształcenia , również do korzystania z innych typów biblioteki i środków informacji.

2.      Biblioteka udostępnia zbiory podczas zajęć lekcyjnych, a także po ich zakończeniu.

3.      Liczba godzin oraz liczba etatów przeznaczonych na pracowników bibliotek ustalana      jest corocznie wg obowiązujących przepisów.

4.      Biblioteka czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej.

5.      Zasady korzystania z księgozbioru określa regulamin biblioteki.

6.      Do podstawowych zadań bibliotekarza należy:

1)      w zakresie pracy pedagogicznej:

a)      propagowanie i inspirowanie czytelnika;

b)      udostępnianie księgozbiorów;

c)      pełnienie bibliotecznej służby informacyjnej;

d)      organizowanie i prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo – informatycznego;

2)      w zakresie prac organizacyjno – technicznych:

a)      organizacja i administracja biblioteki;

b)      gromadzenie zbiorów i ich biblioteczne opracowania;

c)      technika udostępniania;

d)      kontrola i przekazywanie zbiorów;

e)      planowanie i sprawozdawczość łącznie  ze statystyką biblioteki.

7.      Tygodniowy rozkład zajęć i godziny otwarcia biblioteki ustala się z dyrektorem szkoły.

8.      Bibliotekarz odpowiada materialne za całość księgozbioru.

9.      Objęcie funkcji bibliotekarza następuje protokolarnie.

 

 

 

§ 17

 

Świetlica

 

 

1.      Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy               ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

2.      Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą działalności szkoły              i w ramach swej działalności  sprawuje funkcję opiekuńczą organizując czas wolny uczniów, pracą w grupach pozwalającą  rozwijać i kształtować określone zainteresowania uczniów.

3.      Ilość i czas zajęć świetlicy jest zgodny z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym       przez organ prowadzący szkołę.

4.      Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, które winny liczyć zasadniczo nie więcej niż 25 uczniów.

 

 

§ 18

 

Stołówka

 

 

1.       Szkoła może prowadzić dożywianie dzieci w stołówce szkolnej, mogą z niej korzystać wszyscy uczniowie.

2.      Szkoła występuje o częściowe lub całkowite pokrycie kosztów żywienia dla uczniów potrzebujących szczególnej opieki lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

 

§ 19

 

Ocenianie

 

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega  na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości                   i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowanie oceny.

2.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach            w tym zakresie;

2)      Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)      Motywowanie ucznia do dalszej pracy;

4)      Dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji                o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)      Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;

6)      Pobudzanie wszechstronnego rozwoju ucznia, jego uzdolnień  i zainteresowań.

3.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania  oraz  o sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów.

4.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów                                oraz rodziców ( prawnych opiekunów ) o zasadach oceniania zachowania.

5.      Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów ). Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia osobom nieuprawnionym.

6.      Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

1)      Prace klasowe;

2)      Testy;

3)      Kartkówki;

4)      Prace domowe;

5)      Sprawdziany ( pisemny, ustny, praktyczny );

6)      Wytwory praktyczne, doświadczenia, projekty, rysunki itp.;

7)      Osiągnięcia w konkursach, zawodach i innych formach współzawodnictwa;

8)      Aktywność na lekcjach.

7.      Plan, ilość, częstotliwość i terminy sprawdzianów określają nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów na początku każdego semestru w danym roku szkolnym .

8.      Zakres materiału każdego jednorazowego sprawdzianu precyzuje nauczyciel uczący danego przedmiotu.

9.      Sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.            W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie tylko trzy sprawdziany.        W jednym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian całogodzinny.

10.  Sposób poprawy sprawdzianów z poszczególnych przedmiotów określają przedmiotowe systemy oceniania.

11.  Pisemne prace kontrolne oceniane są w następującej skali procentowej możliwych              do uzyskania punktów :

1)      niedostateczny   0 - 30%

2)      dopuszczający   31% - 50%

3)      dostateczny       51% - 75%

4)      dobry                 76% - 90%

5)      bardzo dobry     91% - 100%

6)      celujący             100% + zadanie dodatkowe

12.  Prace pisemne zawierają recenzję tłumaczącą ocenę i podkreślają zalety                           oraz informacje o tych elementach, które należy poprawić i nad którymi należy popracować.

13.  Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na własną prośbę do domu na czas określony przez nauczyciela.

14.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

15.  Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowe podsumowujące osiągnięcia edukacyjne począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, ustala się w następującej skali:

         stopień celujący              – 6;

               stopień bardzo dobry       – 5;

               stopień dobry                   – 4;

               stopień dostateczny         – 3;

               stopień dopuszczający     – 2;

               stopień niedostateczny     – 1.

            Dopuszcza się stosowanie znaków „ + ”, „ - ” przy ocenach cząstkowych.

16.  W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna semestralna i końcowa         jest oceną opisową. Ocena bieżąca wyraża się w skali ocen cyfrowych od 1 do 6               to jest:

6 – celujący;

5 – bardzo dobry;

4 – dobry;

3 – dostateczny;

2 – dopuszczający;

1 – niedostateczny.

17.  Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne               w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu                  się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikających z programu nauczania.

18.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy              w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu            się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

19.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony                       z zajęć wychowania fizycznego.

20.  Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowani fizycznego podejmuje dyrektor szkoły   na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza.

21.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

22.  Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

1)      stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim       albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2)      stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania  przedmiotu w danej klasie,

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

- bierze udział w konkursach szkolnych, podejmuje się wykonania dodatkowych zadań, wykraczających poza program nauczania.

3)      stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował materiał w stopniu zadawalającym, potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

- rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej skali trudności,

- jest aktywny na lekcji.

4)      stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

5)      stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu          w ciągu dalszej nauki,

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6)      stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

-  nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności.

23. Oceny semestralne i końcoworoczne notowane są w pełnym brzmieniu w dzienniku     przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów i dokumentowane w arkuszu ocen również w pełnym brzmieniu przez wychowawcę klasy.

24. Przy ocenach semestralnych i końcoworocznych nie stosuje się znaków „+”, „-„.

 

 

 

 

 

                                                     § 20

 

1.      Ocena  zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o funkcjonowaniu ucznia                         w środowisku szkolnym i respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

3.   W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne

       zachowania są ocenami opisowymi.

4.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjno zachowania, począwszy od klasy IV szkoły  

       podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)      wzorowe;

2)      bardzo dobre;

3)      dobre

4)      poprawne;

5)      nieodpowiednie;

6)      naganne.

5.   Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy

      po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia według

       następującego trybu:

1)      Zachowanie ucznia określa się w dziewięciu kategoriach:

A)    stosunek do nauki;

B)     zaangażowanie w życie szkoły i klasy oraz rozwój własnej osobowości;

C)    kultura osobista;

D)    poczucie odpowiedzialności;

E)     postawa moralna i społeczna;

F)     dbałość o honor i tradycje szkoły;

G)    higiena osobista i wygląd zewnętrzny;

H)    postawa wobec nałogów i uzależnień;

I)       frekwencja.

2) Uczeń w poszczególnych kategoriach może otrzymać od 0 do 4 punktów, a suma punktów przeliczana jest na ocenę według następującej skali przeliczeniowej:

36 – 32  punktów   - wzorowe

31 – 27  punktów   - bardzo dobre

26 – 22  punktów   - dobre

21 – 17  punktów    - poprawne

16 – 12  punktów nieodpowiednie

11 -  0    punktów naganne

3) Uczeń, który w dwóch przypadkach (kategoriach) otrzymał 0 punktów nie  może mieć wyższej oceny niż nieodpowiednia.

4) uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt, nie może mieć wyższej oceny niż dobra.

6. O przewidywanej ocenie z zachowania wychowawca powiadamia ucznia na tydzień      przed klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej.

7. Ocena z zachowania  może być zmieniona (podwyższona lub obniżona) na wniosek rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego na posiedzeniu klasyfikacyjnym.

8. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

9. Oceny semestralne i końcoworoczne z zachowania notowane są w dzienniku lekcyjnym        i arkuszu ocen przez wychowawcę klasy w pełnym ich brzmieniu.

 

 

§ 21

 

1.      Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalenie ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w statucie szkoły oraz oceny  z zachowania .

2.      Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego             po zakończeniu pierwszego semestru (do końca stycznia).

3.      Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

4.      Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej polega na podsumowaniu osiągnięć  edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

5.      Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych            dla niego ocenach klasyfikacyjnych (semestralnych) z dwutygodniowym wyprzedzeniem, a o ocenach niedostatecznych  z miesięcznym wyprzedzeniem. Wyżej wymienioną informację przekazuje wychowawca klasy w formie ustnej i pisemnej.

6.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia  lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniom szansę uzupełnienia braków poprzez:

1)      indywidualną pomoc nauczyciela przedmiotu ;

2)      zorganizowanie poprzez wychowawcę klasy pomocy koleżeńskiej;

3)      mobilizację rodziców do częstych kontaktów ze szkołą;

4)      zasięgnięcie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu ustalenia form        i metod pracy.

 

 

§ 22

 

1.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku zajęć edukacyjnych, jeżeli brak       jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania .

2.      Uczeń nieklasyfikowany  z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.      Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności     lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla  ucznia spełniającego obowiązek szkolny  lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych;

6.      Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania .

7.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowanie fizyczne;

8.      Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowani  fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

9.      Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt.1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;

11.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;

 

W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania        dla odpowiedniej klasy.

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia  z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia;

13.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie);

14.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający         w szczególności:

1)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt.2 skład komisji;

2)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

 

 

§ 23

 

1.      Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna                    z zastrzeżeniem pkt.2 § 24.

2.      Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna  roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może  być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 pkt. 1                i § 24 ust. 2.

3.      Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania               jest ostateczna z zastrzeżeniem § 24 ust. 1.

 

 

§ 24

 

 

1.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie       do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2.      W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie       z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję która:

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej            i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,             w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.      Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt.1, uzgadnia się z uczniem                         i jego rodzicami (prawymi opiekunami).

4.      W skład komisji wchodzą:

1)      W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      dwóch nauczycieli z danej klasy innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne.

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne          w danej klasie,

d)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

e)      przedstawiciel rady rodziców.

5.      Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału                 w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.      Ustalona przez komisję, roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona       w wyniku egzaminu poprawkowego,  z zastosowaniem  § 24 ust. 1.

7.      Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      skład komisji,

b)      termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt.1,

c)      zadania (pytania) sprawdzające,

d)      wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      wynik głosowania,

d)      ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia.

8.      Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt.1 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie może przystąpić do sprawdzianu, o który mowa w ust. 2 pkt1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.  Przepisy ust. 1 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,         z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję  jest ostateczna.

 

 

 

§ 25

 

 

1.      Uczeń kl. I –III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo   wyższej, z zastrzeżeniem ust. 8.

2.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyska roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

3.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75                 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4.      Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną .

5.      Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyżej i powtarza klasę z zastrzeżeniem  § 26 ust. 9.

6.      W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

7.      Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który             w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.

 

 

 

§ 26

 

 

1.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych,              może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych zajęć edukacyjnych.

2.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu               z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.      Termin egzaminu wyznacza dyrektor  szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.              W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

 kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator;

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5.      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt.2  może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.              W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem           tej szkoły.

6.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający             w szczególności:

1)     skład komisji,

2)      termin egzaminu poprawkowego,

3)      pytania egzaminacyjne,

4)      wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

 

Do protokołu dołącz się pisemną pracę ucznia  i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później  niż do końca września.

8.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzyma promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 26 ust. 9.

9.      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden                  raz  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

§ 27

 

 

1.      Uczeń, który kończy szkołę podstawową:

1)      jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem  ust. 3,

2)      jeżeli ponadto przystąpi do sprawdzianu po szkole podstawowej,

2.      Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,                    o której mowa w ust. 1 pkt.1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3.      O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, postanawia na zakończeniu klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu          z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 

 

§ 28

 

 

1.      W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej określonych w odrębnych przepisach, zwanych dalej „sprawdzianem”.

2.      Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

 

        

 

 

 

Rozdział VII

 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

 

§ 29

 

1.        Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów prawa pracy oraz Karty

        Nauczyciela dyrektor szkoły.

2.        Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkole jest posiadanie

kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w szkole, które ustalone są  w przepisach MEN.

3.            Nauczyciel zobowiązany jest do wykonywania zadań zleconych przez dyrektora szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego

 i opiekuńczego.

4.        Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki prowadzonej pracy                           oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

5.        Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespól, którego zadaniem  jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów nauczania, o których mowa      w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania oraz wykazu tych programów.

6.        W szkole można tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe

lub   problemowo-zadaniowe.

7.        Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wyłoniony spośród członków zespołu.

8.        Do zadań zespołów może należeć:

1)      udział w opracowaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,

2)      udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych                   i profilaktycznych szkoły,

3)      organizowanie doskonalenia zawodowego.

9.      Uprawnienia nauczycieli:

         1)  decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników

   i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,

         2)  decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów,

         3)  ma prawo do współdecydowania o ocenie zachowania uczniów,

         4)  ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar  regulaminowych

               swoich uczniów,

         5)  nauczyciel zatrudniony na wsi ma prawo do dodatku mieszkaniowego

               i wiejskiego,

         6)  nauczycielom przysługują urlopy wypoczynkowe określone dotychczasowym

              prawem.

10.  Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność:

1)      służbowo przed dyrektorem szkoły za:

a)      poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie

 stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa,

b)      stan pomocy dydaktycznych, sprzętu i urządzeń przydzielonych mu pod opiekę.

2)      służbowo przed władzami za:

a)      skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów                   na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i w czasie dyżurów;

b)      dyżurów zniszczenie lub utratę majątku i wyposażenia szkoły przydzielonego          mu przez kierownictwo, a wynikłe z nieporządku, braku nadzoru                                   i zabezpieczenia;

c)      nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru.

11.  Nauczyciel wychowawca:

1)      zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej, a w szczególności:

a)      tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju uczniów, przygotowanie             do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie;

b)      rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole oraz między nauczycielami      a społecznością klasy;

c)      współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami mającymi trudności w nauce;

d)      przynajmniej trzy razy w roku przekazywanie informacji o klasie na zebraniach rodziców;

e)      prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami uczniów nastręczających trudności dydaktyczno-wychowawczych;

f)        prawidłowe prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy.

12.  Uprawnienia wychowawcy klasy:

1)      współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami uczniów o planie działań wychowawczych,

2)      ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej         w swej pracy od dyrektora szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę,

3)      ocena z zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna,

4)      ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych psychospołecznych materialnych swoich wychowanków do dyrekcji szkoły, służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej.

13.  Wychowawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

1)      osiąganie celów wychowawczych w klasie,

2)      integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,

3)      poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących        w trudnej sytuacji materialnej,

4)      prawidłowość prowadzenia dokumentacjo swojej klasy.

 

 

 

§ 30

 

Pracownicy obsługi

 

 

1.      Pracowników obsługi szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy dyrektor szkoły.

2.      Zakres obowiązków tych pracowników, pracowników także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.

3.      Wynagrodzenie pracowników obsługi oblicza się na podstawie przepisów dotychczasowych wynagradzania pracowników oświatowych.

4.      Decyzję co do wynagrodzenia zasadniczego i premii podejmuje dyrektor szkoły.

 

Rozdział VIII

 

Uczniowie szkoły

 

§ 31

 

1.      Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

1)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,

2)      na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca (przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka).

2.      Uczeń może być skreślony z listy uczniów na podstawie decyzji rady pedagogicznej         za zgodą kuratora oświaty za poważne i wielokrotne naruszanie regulaminu szkoły.        W takim przypadku przenosi się ucznia do innej szkoły.

3.      Uczniowie mają prawo do:

1)      znajomości celów lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych, do jasnego i zrozumiałego     dla nich przekazu treści,

2)      informowania co do kryteriów  zasad , jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel,

3)      sprawiedliwości i jawności przy ocenianiu,

4)      życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5)      poszanowania swej godności osobistej, swego dobrego imienia oraz własności osobistej,

6)      swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły,     a także światopoglądowych i religijnych,

7)      bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole,

8)      korzystania z urządzeń i wyposażenia szkoły, jedynie za zgodą nauczyciela,

9)      korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej na zasadach określonych               w regulaminie,

10)   wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie                się w organizacjach działających na terenie szkoły,

11)   indywidualnej pomocy w przypadku trudności w nauce,

12)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, korzystania z poradnictwa zawodowego i psychologiczno-pedagogicznego.

4.      Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne:

1)      Dzień Wiosny – wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia karty wycieczki,

2)      Prima Aprilis – dopuszcza się w tym dniu kulturalne i w dobrym tonie żarty              na terenie szkoły,

3)      Dzień Dziecka i Sportu,

4)      imprezy klasowe: Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, itp. – po zajęciach lekcyjnych.

5.      Uczniowie mają obowiązek:

1)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

2)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli             i innych pracowników szkoły,

3)      odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój psychofizyczny,

4)      dbałość o wspólne dobro, ład i prządek w szkole,

5)      przestrzeganie regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki         ich przeznaczenia (pracownie, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna),

6)      zakaz wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu,

7)      szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń,

8)      dyżurni klasowi dbają o przygotowanie Sali do lekcji oraz kontrolują jej stan               po skończonych zajęciach.

6.      Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1)      pochwałę wychowawcy wobec klasy,

2)      pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,

3)      list pochwalny do rodziców,

4)      dyplom uznania,

5)      nagrodę rzeczową,

6)      świadectwo z czerwono-białym paskiem.

7.      Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

8.      Rada pedagogiczna może wnioskować do organu prowadzącego o przyznanie                    na jej wniosek stypendium naukowego dla najlepszych uczniów w szkole.

9.      Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły poprzez:

1)      upomnienie wychowawcy klasy,

2)      upomnienie lub naganę dyrektora szkoły,

3)      przeniesieniem do innej szkoły.

10.  Uczeń ma prawo do odwołania się od kary za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego.

11.  Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia                      o przyznanych mu nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach.

12.  Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o  przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:

1)      notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane          w regulaminie, regulaminie zastosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

2)      zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu              i życiu innych uczniów,

3)      dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.

13.  Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele

 samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły      w terminie 3 dni od dnia uzyskania kary.

14.  Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni od dnia uzyskania kary

i postanawia:

1)      oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

2)      odwołać karę,

3)      zawiesić warunkowo wykonanie kary.

 

                  

 

 

 

 

 

 

                                      Rozdział IX

 

                       Rodzice (opiekunowie)

 

                                       § 31

 

 

1.      Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów) dziecka wynikających                    z ustawowego obowiązku szkolnego należy:

1)      zapisanie dziecka do szkoły do końca sierpnia roku kalendarzowego, kalendarzowego którym dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu,

2)     zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia lekcyjne,

3)      zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć lekcyjnych.

 

                                                     § 32

 

1.      Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia                       i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1)      kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2)      porad pedagoga i psychologa,

3)      dyskrecji i poszanowania prywatności,

4)      występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5)      wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi szkoły oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

2.      Do obowiązków rodziców należy:

1)      wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2)      systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3)      udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej,

4)      bieżące analizowanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział X

 

Postanowienia końcowe

 

§ 33

 

1.      Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę stosuje      się pieczęć urzędową szkoły.

3.      Szkoła posiada własny sztandar.

4.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.      Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej regulują odrębne przepisy.

6.      Wszelkie zmiany w statucie mogą być podjęte w drodze uchwały rady pedagogicznej       w porozumieniu z radą rodziców w postaci aneksu do niniejszego statutu.

 

 

        

                                              


Stronę wykonali nauczyciele szkoły pod redakcją nauczyciela informatyki Marka Neckiera